Home   Info   Opvoedingsproject

Opvoedingsproject

D   rama, musiceren, beeldende activiteiten, poppenspel, … We trachten de speelse en creatieve aard van elk kind te voeden en te stimuleren.

E   nthousiaste juffen en meesters creëren een veilige en warme omgeving voor onze leerlingen.

L   aagdrempeligheid dragen we hoog in het vaandel. Juffen en meesters zijn gemakkelijk aanspreekbaar.

U   itgaand van de totale persoon besteden we evenveel aandacht aan de cognitieve (het hoofd) als aan de motorische (de handen) en affectieve (het hart) ontwikkeling van onze leerlingen.

C   ommunicatieve vaardigheden zijn essentieel in onze huidige maatschappij. Onze leerlingen leren zich op een correcte en respectvolle manier uit te drukken. Aan de ideeën van het  leerlingenparlement, een onmisbaar participatieorgaan binnen onze school, wordt veel belang gehecht.

H   oekenwerk, gebruik van moderne media, groepswerk, gedifferentieerde opdrachten, projectwerk, klasoverschrijdende ateliers, … maken deel uit van het dynamisch lerend onderwijs dat wij bieden.

T   ijd nemen als stadsschool om met milieu en groen bezig te zijn. Ons MOS team vestigt de aandacht op respect voor de natuur, afval sorteren, recycleren, groen op school, …

B   ewegingsopvoeding is een belangrijk onderdeel van het schoolgebeuren. Naast de turnlessen wordt er vanaf de derde kleuterklas ook gezwommen. Tijdens de middagen wordt er middagsport georganiseerd. Er kan ook deelgenomen worden aan buitenschoolse sportactiviteiten georganiseerd door de Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS).

  ansluiten bij de beginsituatie van elke leerling vinden we essentieel. We streven ernaar elk kind, volgens zijn eigen mogelijkheden, zo goed mogelijk te begeleiden. Het individuele leerproces is belangrijker dan het eindresultaat.

  achende, gelukkige kinderen. We zorgen ervoor dat iedereen zich goed voelt op school en graag komt.

  eerrijke uitstappen, toneelvoorstellingen, schoolreizen, … zijn een aangename en leuke aanvulling bij de leerinhouden.

O   uders, kinderen, juffen, meesters, … iedereen kent iedereen! We zijn een kleinschalige school waar iedereen welkom is!

N   aast geloofsopvoeding hechten we ook veel belang aan waarden en normen. Kinderen uit verschillende culturen en met diverse achtergronden gaan dagelijks respectvol met elkaar om. De multiculturaliteit wordt aangesproken om de samenhorigheid te bevorderen.